สถิติ
เปิดเมื่อ25/06/2014
อัพเดท6/01/2015
ผู้เข้าชม157597
แสดงหน้า221651
สินค้า
ปฎิทิน
January 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
พันธกิจ (เข้าชม 191 ครั้ง)
  1. จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีปัญญา  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
  2. พัฒนาหลักสูตร  การจัดกระบวนการเรียนรู้  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
  3. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ
  4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  รู้จักตนเอง  มีทัศนคติ  และกระบวนการคิดวิเคราะห์
  5. เพื่อพัฒนาระบบบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน SBM  ตามหลักธรรมาภิบาล
  6. ชุมชนมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายและระดมทรัพยากรบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ